موزیسین ها

رزمن، پاول و ویزگراو برگردان پرستو جوزانی

هنگامی که جوامع پيچيده­ تر می شوند، نوازندگان مانند رقصنده ها تبديل به متخصصان تمام وقت می شوند. برای نمونه، نوازندگان کانوری، به عنوان خوانندگانی مديحه سرا، تمام وقت، با سطح آموزش بالا معرفی شده اند، آنها گروهی تخصصی هستند، که جايگاه مشخصی در ساختار اجتماع را به خود اختصاص داده­ اند (تصوير را نگاه کنيد). اجرا کنندگان شامل يک خواننده، طبل زن ها، و نوازندة ساز بادی قره نی مانند هستند. نوازندگان مرد هستند، اما خوانندگان ممکن است زن باشند. آنها غالباً به يک پشتيبان مرتبط می شوند، نجيب زاده ای که در ازای خواندن مدح او در موقعيت های جشن آنها را حمايت کند. آنها همچنين ممکن است سفر کنند و به عنوان يک گروه اجرا، و با پولی که از شنوندگان دريافت می کنند زندگی کنند. آنها عموماً از سوی عموم مردم کانوری سطح پايين محسوب می شوند، از آنجا که راه کسب در زندگی آنها درخواست از ديگران است. با اين وجود، هنرمندان مجری عموماً توسط هر کسی استخدام می­شوند. گرچه اجرا کنندگان آگاه هستند که ساير مردم درباره ی آنها چه فکری می کنند، آنها خود را هنرمند می دانند. آنها برای استعداد خود ارزش قائلند و در برانگيختن تحسين شنوندگان کامياب هستند. نبوغ هنرمند تحسين می شود، نيز خلاقيتی که آنها را متفاوت از ساير مردم همچنين آنها را مورد ظن قرار می دهد. نوازندگان کانوری برخلاف مردان معمولی کانوری، در يک گوش خود گوشواره می اندازند.

مردان مديحه سرا، جلی ناميده می شوند ولی به گروه گريت ها نيز شناخته می شوند، که مانند کانوری ها، گروهی مديحه سرا، منفصل و درون همسر در ساختار اجتماع هستند. با اين حال، موقعيت آنها درچار تغيير شده است[۱]. در گذشته، خوانندگان مستقل در رابطه ی رئيس-مرئوس به نجيب زاده ای از طبقه ی بالا می پيوستند. مديحه سرايان در ازای ذکر شجره نامه و ستايش پاکدامنی حامیان خود، با غذا و خانه ای برای زندگی تأمين می شوند. با افزايش مدرنيزه شدن و شهرسازی، مديحه سرايان تبديل به افرادی شدند که جلی نبودند، کسانی که برای هر کسی در ازای پول مدح می ­خواندند. هنگامی که راديو و تلوزيون به مالی آمد، مديحه سرايان تبديل به ستاره های رسانه ها شدند. اما آنها به عنوان افرادی “نامعتبر” مطرح بودند چرا که برای پرداخت پولی اجرا می کردند. آنها برای ستايش نياکان اشخاصی می­ خواندند که هرگز نمی ­شناختند، افراد تازه به دوران رسيده ای که به اين ستايش ها افتخار می کردند. مديحه سرايی مانند ساير اشکال هنر، تبديل به کالايی شد که خريد و فروش می شد. با اين اوصاف، تصور می شود مديحه سرايان در تلويزيون ناقل سنت مهمی از فرهنگ بودند. اين “ستاره های رسانه ای” تازه در تلوزيون و تئاترهای شهری ممکن است درباره ی بدی ها و اثرات فاسد پول بخوانند، اگرچه مردم به صحنه هجوم می­ برند تا آنان را در پول غرق کنند.

گاهی اجراکنندگان از گروه های قومی متفاوتی از اکثريت جامعه هستند. جيپسی ها، رمانی صحبت می کنند، به زبان خودشان، از هند تا اروپا گسترده شده اند، اقليتی مزاحم و بی خانمان. در افغانستان و پاکستان، موزيسين ها و اجراکنندگانی سيار هستند، و گروهی سطح پايين محسوب می شوند، کاملاً خارج از ساختار موجود در جامعه. موسيقی جيپسی بر فرهنگ عمومی غرب، همچنين بر هر سرزمينی که جيبسی ها به آن سفر کرده اند، اثر بزرگی برجای گذاشته است. جيبسی ها در رومانی و مجارستان موزيسين های حرفه ای هستند که سبک خاصی از ويلون را اجرا می کنند که در ارتباط نزديک با اين کشور است. در اسپانيا، سبک مشخصی از رقص و موسيقی فلامينکو رقص و موسيقی جيپسی است. موزيسين ها و اجرا کنندگان جيپسی در نوبل داستايوسکی شرح داده شده اند زيرا که آنها بخش مهمی از فرهنگ روسی بودند. جانگو راينهارت گيتاريست بلژيکی جيپسی بهترين گيتاريست جاز در تمام دوران ها بوده است. چيکو ايليو، موزيسين بلغاری جيپسی، در شرح ارتباط خود با موسيقی می گويد، ” توضيح آن [موسيقی جيپسی] سخت است ولی هيچ جيپسی بدون موسيقی وجود ندارد. ما زندگی سختی داريم و اگر موسيقی نداشتيم خود را می کشتيم. موسيقی داروی ما و افيون ماست.” (نقل قول از کارترايت ۲۰۰۵: ۱۲)

Rosman, Abraham & Rubel, Paula G. & Weisgrau, Maxine (2009) THE TAPESTRY OF CULTURE : An Introduction to Cultural Anthropology; New York: Altamira (300-302)

[۱] – Schulz, Dorothea E. “Morals of Praise: Broadcast Media and the Commoditization of Jeli Praise Performances in Mali.” Research in Economic Anthropology 19 (1998): 117–۳۲٫

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *