محسن حجاریان نیمه دوم دسامبر ۱۹۹۲ بود که برای دوماه به مراکش رفتم. اریک، یکی از همکلاسهایم به من گفت، […]

Continue Reading

محسن حجاریان سالهاست از نوشته ها خوانده و از زبان ها شنیده بودم که بهتر بود لطفی آواز نخواند یا […]

Continue Reading

مریم قرسو موسیقی معنای ثابتی ندارد. اصوات با چینش ها، دلایل و شکل های مختلف در کنار هم قرار می […]

Continue Reading