رزمن، پاول و ویزگراو برگردان پرستو جوزانی هنگامی که جوامع پيچيده­ تر می شوند، نوازندگان مانند رقصنده ها تبديل به […]

Read More