پاورپوینت درباره آلن لومکس

آیدین آریافر

آلن لومکس در ۱۹۱۵ در آستینِ تگزاس زاده شد. او فرزندِ جان آوری لومکس فولکلوریستِ آمریکایی است .در ۱۹۳۴ ، به همراهِ پدرش نخستین کارِ میدانی در ایالاتِ جنوبیِ آمریکا را برای کتابخانه ی کنگره انجام داد که مجموعه ی درخوری از نتایجِ این تحقیق در قالبِ چند کتاب در دهه ی سیِ میلادی منتشر شد.در ۱۹۳۶ از دانشگاهِ تگزاس لیسانسِ فلسفه گرفت و گرایش های فکریِ چپ در او ظاهر شد… در ۱۹۳۹ در رشته ی انسانشناسی در دانشگاهِ کلمبیا ادامه ی تحصیل داد و همزمان مجموعه ای رادیویی از موسیقیِ فولکلورِ آمریکا تهیه کرد.در ۲-۱۹۴۱ به یک تحقیقِ میدانی برگزار شده توسطِ کتابخانه ی کنگره و دانشگاهِ فیسک پیوست و بر روی موسیقی و رقصِ فولکلورِ اهالیِ می سی سی پی کار کرد.در ۱۹۴۵ نشریه ی ترانه های مردم به همراهِ پیت سیگر انتشار داد.در ۱۹۴۷ برای برای پنجمین بار به می سی سی و این بار با یک دستگاهِ ضبطِ قابلِ حمل بازگشت . در دهه ی ۵۰ میلادی همزمان با فراگیر شدنِ مک کارتیسم آمریکا را ترک کرد و به ایتالیا اسپانیا شمالِ آفریقا ایرلند و اسکاتلند سفر کرد . به موازاتِ آن مجموعه های موسیقیِ فولکلورِ آمریکایی را از طریقِ رادیوی بی بی سی و تلوزیون به شنوندگانِ غیرِ امریکایی معرفی کرد. او در ۱۹۵۸ به آمریکا بازگشت و فعالیت در راستای احیای موسیقیِ فوکللورِ آمریکا در دهه ی ۶۰ میلادی را از سر گرفت .در ۱۹۶۱ پروژه ی عظیمِ کانتمتریک را به همراهِ دانشگاهِ کلمبیا آغاز کرد که تا ۱۹۹۵ به طول می انجامد . او در ۱۹۶۴ و در ادامه ی فعالیت های سیاسی و مدنی به گروهی اعتراضی متشکل از خواندگانی چون باب دیلن و ژوان بائز پیوست . در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی مقالات و کتاب هایی انتشار داد و چند فیلمِ مستند ساخت.در ۱۹۸۹ پروژه ی جوک باکس را آغاز کرد و در سالِ ۲۰۰۲ بدرودِ حیات گفت.

مهم ترین کتاب ها و مقالاتِ لومکس ازین قرار است:

مقاله ی” سبکِ ترانه های فولک” که او در ۱۹۵۹ انتشار داد و نظریه ی مطرح شده در آن را چند سال بعد در پروژه ی کانتومتریک به کار بست. کتابِ “سبکِ ترانه های فولک و فرهنگ” که ماحصلِ هفت سال کارِ میدانی از ۱۹۶۱ بود و در ۱۹۶۸ منتشر شد.

کتابِ “کانتومتریکس رویکردی به انسان شناسیِ موسیقی” ، که در ۱۹۷۶ و در ادامه ی پروژه ی کانتومترکیس منتشر شد.

کتابِ “سرزمینی که بلوز در آن آغاز شد” و در سالِ ۱۹۹۳ انتشار یافت و در آن به ریشه های موسیقیِ بلوز در ارتباط با فرهنگِ سیاهانِ آمریکا پرداخته شد که در دهه های ابتداییِ قرنِ بیستم هم زمان با انباشتِ سرمایه در دوگانه ای دردناک از آزادی و بیگانگی قرار گرفته بودند و این در موسیقی شان منعکس بود.

در سالِ ۲۰۰۴ و پس از مرگِ لومکس گزیده ای از مهم ترین مقالاتِ او منتشر شدند.

لومکس بیش از هر چیز از سه مکتبِ اشاعه گرایی ، تطور گرایی ، و مارکسیزم تاثیر پذیرفته است.برای ورودِ به نظریه ی اصلیِ او باید در ابتدا مفهومِ استایل یا سبک را ، معرفی کنیم.

استایل یا سبک بر اساسِ مولفه های بنیادیِ زیر تعریف می شود:۱٫ درجه ی فردی یا اجتماعی بودنِ یک قطعه ی ساخته شده .۲ .میزانِ درهم آمیختگیِ صداها در آوازِ جمعی و درجه ی خواندن بر پایه ی کورد ها . ۳٫کیفیتِ صدایی ۴٫حالتِ بدنیِ خواننده و حرکاتِ صورت و گلو ۵٫شرایطِ کارکردیِ پس زمینه ایِ موسیقی ، اعم از اجتماعی یا روانشناختی ۶٫حال و هوای غالبِ موسیقی بر اساسِ گردشِ ملودیک و محتوای ترانه ۷٫فاکتور های اجتماعی متغیر بر اساسِ میدانِ موردِ مطالعه برای نمونه جایگاهِ زنان ( لومکس، ۲۰۰۳ : ۱۵۳)

لومکس معتقد است برای مطالعه ی هر سبکِ موسیقایی ، باید ابتدا عواملِ زیربناییِ تشکیل دهنده ی آن را ، بررسی کرد .که این نشان دهنده ی تاثیر پذیریِ او از مارکسیزم می باشد.در خوانشِ زیربنایی-روبنایی از نظریه ی مارکس <ساختارِ اقتصادی بنیانی فراهم می آورد برای روبنای سیاسی حقوقی ، هنر و..> (سینگر ۱۳۷۹ : ۷۷)

لومکس بر آن است که نشان دهد هر روش اجرایی در موسیقیِ اقوام ، از گام و ریتم ها و جز آن ، جلوه ای از کار و زندگیِ اقوام را در خود دارد.(حجاریان ۱۳۸۷ :۱۳۰ ) در نظریه ی اصلیِ لومکس برای فهمِ مولفه های موسیقاییِ موجود (همچون گام ، الگوهای ریتمیک ، گردشِ ملودیک و .. در مجموع ۳۷ ویژگی ) در هر سبکِ موسیقایی باید ابتدا این عواملِ زیربنایی را مشخص نمود:۱٫ تعدادِ افرادی که در یک فعالیتِ موسیقایی شرکت می کنند و ارتباط بینِ آن ها ۲٫ ارتباطِ بینِ تولید کنندگانِ موسیقی و شنونده ها ۳٫ رفتارِ فیزیکیِ نوازنده ها ۴٫ توناژِ و فرکانسِ(زیر و بمیِ) صدا و توجهی که به آن در فرهنگ می شود ۵٫ کارکردِ اجتماعِ موسیقی و چگونگیِ تولیدِ آن ۶٫ محتوای روانشناختی و عاطفیِ موجود در ترانه و تفسیر های فرهنگیِ آن ۷٫ چگونه قطعه ها آموخته می شوند و منتقل می شوند .

مهم ترین کارِ تحقیقاتیِ لومکس که در آن به بسط و آزمونِ نظریاتِ خود پرداخته است ، پروژه ی تحقیقاتِ کانتومتریک می باشد.در روش شناسیِ لومکس در پروژه ی کانتومتریک اصل بر مطالعه ی موسیقی به روشِ مستقیم و تطبیقی است . در روش شناسیِ این پروژه از روش های آماری استفاده شد و ازین راه سعی شد تا روندِ اشاعه ی فرهنگ و نسبتِ فرهنگ و تکاملِ جوامع بررسی شوند. نقشه های بررسیِ تطبیقیِ فرهنگ از انسان شناسِ آمریکایی جورج مرداک ، راهنمای لومکس در طبقه بندیِ حوزه های موردِ مطالعه اش شد .برای این منظورغریبِ چهار هزار نمونه از موسیقیِ مناطقِ مختلفِ جهان جمع آوری شدند .

در نقدِ روش شناسیِ لومکس در پروژه ی کانتومتریک برخی به عدمِ کفایتِ نمونه های موردِ بررسی به عنوانِ نمونه ی معرفی برای فرهنگِ هر حوزه اشاره کردند.همچنین ذهنی بودنِ ملاک های تعریف شده و نادیده گرفتنِ تفاوت های در درونِ هر سبک و یکسان سازیِ ساختاری در بررسی سبک ها دستمایه ی انتقاد از کارِ لومکس شد.

و اما برای فهمِ بهترِ کارِ لومکس ، و دیدگاهِ او ، به مقایسه ای نگاهِ او و آدورنو نسبت به موسیقیِ فولک دست می زنیم . این مقایسه از آن جهت حایزِ اهمیت است که نشان می دهد ، دو دیدگاهِ متاثر از مارکسیزم چگونه در خلالِ اعتراضاتِ ضدجنگِ دهه ی شصت رویاروی هم قرار گرفتند.در دهه ی شصت و همراه با شکل گیریِ موجِ اعتراضاتِ مردمی برای جنگِ ویتنام ، لومکس به همراهِ دوستانش به گروهی از فعالانِ موسیقیدان پیوست که بعضا در ترانه های خود از ملودی های فولکلورِ مردمانِ ستمدیده استفاده می کردند. در همین زمان آدورنو فیلسوف و جامعه شناسِ آلمانیِ مشهور که کارهای بسیار تامل برانگیزی در جامعه شناسی و فلسفه ی موسیقی از خود به جای گذاشته است، انزجارِ خود را از چنین حرکتی اعلام و اشاره کرد که موسیقیِ فولک و مردم پسند ، فاقدِ توانِ رهایی بخشی و اعتراض به وضعِ موجود ، و این شکل استفاده از آن ، غیرِ قابلِ تحمل است.

منابع:

مارکس ، پیتر سینگر : ترجمه ی محمد اسکندری ، انتشاراتِ طرح نو، ۱۳۷۹ ، تهران
موسیقی شناسی قومی : محسن حجاریان انتشاراتِ کتاب سرای نیک، ۱۳۸۷ ، تهران
Alan Lomax , Selected writings : edited by Ronald D Cohen , Published in 2003 by Routledge
Alan Lomax , The man who record the World: John Szwed , First published in 2010 by Viking Penguin, a member of Penguin Group (USA) Inc , England

برای دیدن پاورپوینت روی فایل پیوست کلیک کنید.

منبع: انسان‌شناسی و فرهنگ

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *